نشست 105 باشگاه قرآنی نور

ساختمان بنیاد نخبگان
16 فروردین 1403

سوره قلم

جمع بندی سوره مبارکه قلم

استاد هانی چیت چیان

بعد جنسیتی انسان

کارگروه ریحانه شناسی / سرکار خانم حمیدی

ذکر در سوره مبارکه یس

سرکار خانم حمیدی

ذکر در سور مبارکه ق و مریم

سرکار خانم ابراهیمی

ذکر در سور مبارکه طه و صاد

سرکار خانم حجابی

ذکر عامل بیدار شدن

استادهانی چیت چیان

یا نامه نمیخوانی یا راه نمیدانی!

خانم دکتر حق جو

فهرست مطالب