نشست 102 باشگاه قرآنی نور

حسینیه ساقی کوثر
8 دی ماه 1402

سوره طه

ذکر در سوره مبارکه طه

سرکار خانم سارا مشحون

خشیت تنها راه بهره مندی از ذکر

استاد هانی چیت چیان
در یک سال گذشته نشست های باشگاه قرآنی نور به بررسی و تدبر در سوره هایی با حروف مقطعه خاص گذشته است که شامل سور یس، صاد، ق، مریم، طه و قلم می باشند. موضوع مشترک و یکی از موضوعات اصلی این دسته از سوره ها، موضوع ذکر است. در این بخش، به اهمیت ذکر و مرکز توجه انشان تاکید می شود و تاثیراتی که تغییر مرکز توجه در زندگی انسان با مثال هایی شرح داده می شود. در ادامه نیز خشیت به عنوان لازمه بهره مندی از ذکر؛ اسماء الحسنی به عنوان چراغ دستیابی به خشیت و نماز به عنوان تجلی تمام نمای خشیت مورد بحث قرار می گیرند.

راهکارهای عملی جهت ارتقای کیفیت نماز

جناب آقای حسین خواجه محمود

راه به استجابت رسیدن دعا

استاد هانی چیت چیان
در ادامه مباحث سوره مبارکه طه و موضوع ذکر و خشیت در این سوره، دلیل ورود پیامبران به میدان مبارزه و جهاد جریان پیدا کردن ذکر بیان می شود. تشکیل حکومت دینی، راه بهره مندی حداکثری از ذکر است، هرچند که در تاریخ سو استفاده هایی نیز از آن شده است؛ اما در واقع هدف حکومت دینی فتح قلوب است و نه فتح کشورها. در ضمن آیه 105 سوره مبارکه طه نیز پرسش هایی از طرف مخاطبین مطرح می شود که استاد موضوع سوال، آداب و نیت سوال کردن و شرط استجابت دعا را باز می کنند. ایشان تعدادی از ادعیه وارد شده توسط اهل بیت را بررسی می کنند و ادعیه را به عنوان نمونه های رشد دهنده سوالات انسان ها معرفی می کنند.

کاربرد اولویت نگاه انسانی بر جنسیتی

کارگروه ریحانه شناسی/سرکار خانم پیله ور

فهرست مطالب