نشست 99 باشگاه قرآنی نور

حسینیه ساقی کوثر
مهر ماه 1402

سوره مریم

دنیا از منظر صاحبان نعمت

استاد هانی چیت چیان
در بررسی آیه 58 سوره مریم، به موضوع نعمت، راه نعمت دار شدن و انبیا به عنوان منعمین عالم پرداخته می‌شود. در ادامه نیز نوع برخورد انبیا با آیات الهی شرح داده می شود. ضایع کردن نماز و تبعیت شهوات به عنوان دو مانع رسیدن به نعمت و آیه بینی در سوره معرفی شده است. توبه، ایمان و عمل صالح نیز راه رهایی می‌باشد که رسیدن به جنت را برای آدمی در پی دارد. ویژگی های این جنت شرح داده شده است که مهم ترین آن این است که در آن لغو راهی ندارد. در انتها نیز پرسش هایی در رابطه با ویژگی های بهشت و جهنم، سختی های دوری از شهوات، چرایی خلقت و… مطرح می‌شود که استاد چیت چیان پاسخ می‌دهند.

دو راه دوری از زندگی بیهوده

استاد هانی چیت چیان

فهرست مطالب