هفتادمین نشست باشگاه قرآنی نور

مجازی در فضای اسکای روم – پنج شنبه 1400/2/9

سوره: کل سور قرآن کریم

موضوع : سیری در سوره های قرآن

استاد هانی چیت چیان – 31 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 44 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 56 دقیقه

فهرست مطالب