هشتاد و دومین نشست باشگاه قرآنی نور، سوره مبارکه نازعات، اردیبهشت 1401

1.سبک زندگی مجاهدانه در سوره مبارکه نازعات (استاد هانی چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

دانلود فایل pdf

پیاده سازی توسط سرکار خانم راضیه موسوی

2.چند گزاره جهادی (سرکار خانم بهاره حجابی)

دانلود فایل صوتی

دانلود فایل pdf

3.سخنان خانم دکتر شقایق حق جو، موسس باشگاه قرآنی نور

دانلود فایل تصویری

4.کلیپ روایت تاسیس و سرگذشت باشگاه قرآنی نور (با  تشکر از خانم ها حجابی، گلزاری، رضایی و زهرا صیدی)

دانلود فایل تصویری

5.سوره مبارکه عادیات، روایت انسان های مجاهد (استاد هانی چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

دانلود فایل pdf

پیاده سازی توسط سرکار خانم راضیه موسوی

6.چند نما ازسوره مبارکه عادیات (باتشکر از آقای خواجه محمود و خانم ها محمدی، گلزاری و زهره بندیان)

دانلود فایل تصویری

هشتاد و یکمین نشست باشگاه قرآنی نور، سوره مبارکه نازعات، فروردین 1401

هشتاد و یکمین نشست باشگاه قرآنی نور مدرسه فائزون - جمعه 1401/1/12 سوره: سوره مبارکه نازعات موضوع : تدبر در سوره مبارکه نازعات [us_btn label="نشست قبل" link="url:https%3A%2F%2Fnoorquran.ir%2F%25d9%2587%25d8%25b4%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25af%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586-%25d9%2586%25d8%25b4%25d8%25b3%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%2582%25d8%25b1%25d8%25a2%25d9%2586%25db%258c-%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%258c-%25d9%2588%25db%258c%25da%2598%25d9%2587-%25d8%25a8%2F|title:%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%8C%20%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%8C%20%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%201400||"][us_btn label="نشست بعد" link="url:https%3A%2F%2Fnoorquran.ir%2F%25d9%2587%25d8%25b4%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586-%25d9%2586%25d8%25b4%25d8%25b3%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%2582%25d8%25b1%25d8%25a2%25d9%2586%25db%258c-%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25b1%2F|title:%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%8C%20%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D9%84% 85%D8%A7%D9%87%201401||" iconpos="right"][us_image image="4700" size="full" align="center"]بخش های نشست 1. نکات مهم در خصوص روز دوازده فروردین و اهمیت ویژه آن استاد هانی چیت چیان - 24 [...]

هشتادمین نشست باشگاه قرآنی نور، ویژه برنامه از تولد تا تولد، اسفند 1400

هشتادمین نشست باشگاه قرآنی نور دبیرستان فائزون -  13 اسفند ماه 1399 سوره: مروری بر سوره ها موضوع :ویژه برنامه از تولد تا تولد [us_btn label="نشست قبل" link="url:https%3A%2F%2Fnoorquran.ir%2F%25D9%2587%25D9%2581%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25AF-%25D9%2588-%25D9%2586%25D9%2587%25D9%2585%25DB%258C%25D9%2586-%25D9%2586%25D8%25B4%25D8%25B3%25D8%25AA-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587-%25D9%2582%25D8%25B1%25D8%25A2%25D9%2586%25DB%258C-%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%258C-%25D8%25B3%25D9%2588%2F|title:%D9%86%D9%88%D8%AF%20%D9%88%20%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%8C%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%8C%20%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%20%D9%85%D8%A7%D9%87%201401||" iconpos="right"][us_btn label="نشست بعد" link="url:https%3A%2F%2Fnoorquran.ir%2F%25D9%2587%25D8%25B4%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2588%25DB%258C%25DA%25A9%25D9%2585%25DB%258C%25D9%2586-%25D9%2586%25D8%25B4%25D8%25B3%25D8%25AA-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587-%25D9%2582%25D8%25B1%25D8%25A2%25D9%2586%25DB%258C-%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25B1-%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25B1%2F|title:%D9%86%D9%88%D8%AF%20%D9%88%20%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%8C%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%8C%20%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%20%D9%85%D8%A7%D9%87%201401||" iconpos="right"][us_image image="4714" size="full" align="center"]بخش های نشست 1. مروری بر گام دوم باشگاه، نکات سور قصص و نمل استاد هانی چیت چیان - 1 [...]

هفتاد و نهمین نشست باشگاه قرآنی نور، سوره مبارکه مرسلات، بهمن 1400

1.نکاتی ناب در باب روز جمعه  (استاد هانی چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

دانلود فایل pdf

پیاده سازی توسط: سرکار خانم محیا حیدری

2.سوره مبارکه مرسلات، بخش اول: ذکر، مهم ترین عامل درمان کذب در انسان (استاد هانی چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

3.سوره مبارکه مرسلات، بخش دوم: مرور بر سوره مرسلات با محوریت چگونگی بهره مندی از ذکر برای درمان کذب (استاد هانی چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

4.سوره مبارکه مرسلات بخش سوم: اهمیت رکوع در نظام الهی و سوره مبارکه مرسلات (سرکار خانم ماجده محمدی، استاد هانی چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

5.پادکست صوتی خلاصه مجلس 78: القای ذکر (با تشکر از خانم ها پیله ور، فاطمی و رضایی)

دانلود فایل صوتی

6.سوره مبارکه مرسلات، بخش چهارم: پرسش و پاسخ و جمع بندی سوره مبارکه مرسلات (استاد هانی چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

هفتاد و هشتمین نشست باشگاه قرآنی نور، سوره مبارکه مرسلات، دی 1400

هفتاد و هشتمین نشست باشگاه قرآنی نور مدرسه فائزون - جمعه 1400/10/10 سوره: سوره مبارکه مرسلات موضوع : تدبر در سوره مبارکه مرسلات [us_btn label="نشست قبل" link="url:https%3A%2F%2Fnoorquran.ir%2F%25d9%2587%25d9%2581%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25af-%25d9%2588-%25d9%2587%25d9%2581%25d8%25aa%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586-%25d9%2586%25d8%25b4%25d8%25b3%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%2582%25d8%25b1%25d8%25a2%25d9%2586%25db%258c-%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%258c-%25d8%25b3%2F|title:%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%20%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%8C%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87%20%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D8%8C%20%D8%A2%D8%B0%D8%B1%201400||"][us_btn label="نشست بعد" link="url:https%3A%2F%2Fnoorquran.ir%2F%25d9%2587%25d9%2581%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25af-%25d9%2588-%25d9%2586%25d9%2587%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586-%25d9%2586%25d8%25b4%25d8%25b3%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%2582%25d8%25b1%25d8%25a2%25d9%2586%25db%258c-%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%258c-%25d8%25b3%25d9%2588%2F|title:%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%20%D9%86%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%8C%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87%20%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%8C%20%D8%A8%D9%87%D9 85%D8%A7%D9%87%201401||" iconpos="right"][us_image image="4712" size="full" align="center"]بخش های نشست 1. بخش اول: مقدمات و ورود به تدبر سوره مرسلات استاد هانی چیت چیان - 1 ساعت و [...]

هفتاد و هفتمین نشست باشگاه قرآنی نور، سوره مبارکه ذاریات، آذر 1400

1.سوره مبارکه ذاریات، بخش اول: زندگی انسان ففرو الی الله (استاد هانی چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

2.کلیپ خلاصه مباحث سوره مبارکه ذاریات (خانم ابراهیمی و تدوین صوتی خانم مدرسی)

دانلود فایل تصویری

3.سوره مبارکه ذاریات، بخش دوم: انسان موجودیست با دو بعد زمین و آسمان (استاد هانی چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

4.پادکست صوتی خلاصه مجلس 76: عذاب و رزق (باتشکر از خانم پیله ور و فاطمی)

دانلود فایل صوتی

5.پادکست صوتی خلاصه مجلس 76: واقع بودن دین (با تشکر از خانم پیله ور و فاطمی)

دانلود فایل صوتی

6.سوره مبارکه ذاریات بخش سوم: ثمر دادن انسان با استفاده از نظام زوجیت (استاد هانی چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

7.ارائه ماجرای شگفت انگیز زوجیت در قرآن (سرکار خانم ماجده محمدی)

دانلود فایل صوتی

دانلود فایل پی دی اف

8.سوره مبارکه ذاریات بخش چهارم: دستیبابی به حیات و کمال با نظام زوجیت (استاد هانی چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

دانلود فایل pdf

9.متن خوانی: نگاه انسان های سوره ذاریات به امر ازدواج (سرکار خانم مریم پیله ور)

دانلود فایل صوتی

هفتاد و ششمین نشست باشگاه قرآنی نور، سوره مبارکه ذاریات، آبان 1400

1. سوره مبارکه ذاریات، بخش اول : امور حقیقی و واقعی (استاد هانی چیت چیان)
دانلود فایل صوتی

دانلود فایل pdf

پیاده سازی توسط: سرکار خانم بهار سعیدی

2. ارائه سوره مبارکه ذاریات (سرکارخانم پیله ور)
دانلود فایل صوتی

3. فایل ارائه سوره مبارکه ذاریات (سرکار خانم پیله ور)

دانلود فایل  پی دی اف

4. سوره مبارکه ذاریات، بخش دوم: در توضیح ارائه سرکارخانم پیله ور(استاد هانی چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

5. سوره مبارکه ذاریات بخش سوم : در توضیح ففروا الی الله (استاد هانی چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

هفتاد و پنجمین نشست باشگاه قرآنی نور، سوره مبارکه ذاریات، مهر 1400

1. مقدمه و مرور سوره مبارکه ذاریات و ورود به بحث آسمان (استاد هانی چیت چیان)
دانلود فایل صوتی

دانلود فایل pdf

پیاده سازی فایل صوتی: سرکار خانم فاطمه مفتخر
2. پادکست صوتی خلاصه نشست 74 : خراصون چه کسانی هستند؟ (با تشکر از خانمها فاطمی و گلزاری)
دانلود فایل صوتی
3. خلاصه صوتی سوره مبارکه ذاریات نشست 74 : آسمانی شدن (با تشکر از خانمها فاطمی، رضایی و گلزاری)
دانلود فایل صوتی
4. سوره مبارکه ذاریات: چگونه بهره مان را از آسمان بیشتر کنیم ؟ (استاد هانی چیت چیان)
دانلود فایل صوتی

دانلود فایل pdf

پیاده سازی فایل صوتی: سرکار خانم فاطمه مفتخر

هفتاد و چهارمین نشست باشگاه قرآنی نور، سوره مبارکه ذاریات، شهریور 1400

1. کلیپ توحید در سوره صافات. تهیه کنندگان: الناز ابراهیمی، محمد دائمی، محسن ابراهیمی، زهره بازیاری، مریم سادات فاطمی، زهرا گلزاری
دانلود فایل تصویری

2. تدبر در سوره مبارکه ذاریات: قسمت اول (استاد هانی چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

دانلود فایل pdf

پیاده سازی فایل صوتی: سرکار خانم مهرافزا

3. تدبر در سوره مبارکه ذاریات: قسمت دوم (استاد هانی چیت چیان)
دانلود فایل صوتی

دانلود فایل pdf

4. یک پشت صحنه صوتی! در زمان استراحت نشست- فقط به خاطر چند جمله آخرش

دانلود فایل صوتی

هفتاد و سومین نشست باشگاه قرآنی نور، سوره مبارکه صافات، مرداد 1400

هفتاد و سومین نشست باشگاه قرآنی نور مدرسه فائزون - جمعه 1400/5/8 سوره: سوره مبارکه صافات موضوع : خدای شما یکی است، توحید را باید زندگی کرد [us_btn label="نشست قبل" link="url:https%3A%2F%2Fnoorquran.ir%2F%25d9%2587%25d9%2581%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25af-%25d9%2588-%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586-%25d9%2586%25d8%25b4%25d8%25b3%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%2582%25d8%25b1%25d8%25a2%25d9%2586%25db%258c-%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%258c-%25d8%25b3%25d9%2588%2F|title:%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%20%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%8C%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87%20%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%8C%20%D8%AA%DB%8C%D8%B1%201400||"][us_btn label="نشست بعد" link="url:https%3A%2F%2Fnoorquran.ir%2F%25d9%2587%25d9%2581%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25af-%25d9%2588-%25da%2586%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586-%25d9%2586%25d8%25b4%25d8%25b3%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%2582%25d8%25b1%25d8%25a2%25d9%2586%25db%258c-%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%258c%2F|title:%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%8C%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87%20%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D8%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1%201400||"][us_image image="5068" size="full"][us_separator size="small" show_line="1" thick="3" style="dotted"] 1. کلیپ پیامبران :داستان صف در سوره مبارکه صافات خانم ها ابراهیم و هدایتی و [...]

هفتاد و دومین نشست باشگاه قرآنی نور، سوره مبارکه صافات، تیر 1400

1. قرائت متفاوت سوره مبارکه صافات (استاد هانی چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

2. ارائه مطالبی از سوره مبارکه صافات (سرکار خانم صائمی)

دانلود فایل صوتی

3. تدبر در سوره مبارکه صافات (استاد هانی چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

دانلود فایل pdf

پیاده سازی: سرکار خانم مهرافزا

4. ارائه ای با موضوع بررسی اخلاص در سوره مبارکه صافات (سرکارخانم محمدی)

دانلود فایل صوتی

5. توحید در زندگی با محوریت سوره مبارکه صافات (استاد هانی چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

دانلود فایل pdf

پیاده سازی: سرکار خانم فاطمه صیدی

6. فایل ارائه (سرکار خانم صائمی)

دانلود فایل پی دی اف

7. فایل ارائه (سرکار خانم محمدی)

دانلود فایل پی دی اف

هفتاد و یکمین نشست باشگاه قرآنی نور، سوره مبارکه صافات، خرداد 1400

1. مقدمه ای درباره امام خمینی و ماموریت ما (استاد هانی چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

دانلود فایل pdf

2. مرور محتوای سوره مبارکه صافات (استاد هانی چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

دانلود فایل pdf

3. کلیدواژه های سوره مبارکه صافات و جمع بندی (استاد هانی چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

دانلود فایل pdf

پیاده سازی توسط: سرکار خانم ثمین قیاسی

4. کلمات مهم سوره مبارکه صافات (سرکارخانم محمدی)

دانلود فایل پی دی اف

هفتادمین نشست باشگاه قرآنی نور، ماموریت سال 1400، اردیبهشت 1400

1. بررسی موضوعات محوری سوره های حمد تا سوره نور (استاد هانی چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

دانلود فایل pdf

پیاده شده توسط: سرکار خانم کوثر گلیج، سرکار خانم مریم پیله ور و سرکار خانم بهار سعیدی

2. بررسی موضوعات محوری سوره های فرقان تا واقعه (استاد هانی چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

دانلود فایل pdf

پیاده شده توسط: سرکار خانم کوثر گلیج، سرکار خانم مریم پیله ور و سرکار خانم بهار سعیدی

3. بررسی موضوعات محوری سوره های حدید تا پایان قرآن + توضیح ماموریت سال جدید باشگاه قرآنی نور (استاد هانی چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

دانلود فایل pdf

پیاده شده توسط: سرکار خانم کوثر گلیج، سرکار خانم مریم پیله ور و سرکار خانم بهار سعیدی

4. کلیپ: ماه مبارک رمضان و انس با قرآن

دانلود فایل تصویری

5. کلیپ: جرعه های نور- قسمت اول : سوره مبارکه حدید

دانلود فایل تصویری

6. کلیپ: جرعه های نور-قسمت دوم: سوره مبارکه حشر

دانلود فایل تصویری

7. کلیپ: جرعه های نور- قسمت سوم: سوره مبارکه صف

دانلود فایل تصویری

8. در ستایش مردی که اسب رزمی نمی خواست!
دانلود فایل صوتی

9. پیام تصویری خانم دکتر شقایق حق جوی جوانمرد (بنیانگذار باشگاه قرآنی نور)

دانلود فایل تصویری

شصت و نهمین نشست باشگاه قرآنی نور، سوره مبارکه جمعه، بهمن 99

1. قرائت سوره مبارکه جمعه (استاد هانی چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

2. سوره مبارکه جمعه، قسمت اول (استاد هانی چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

دانلود فایل pdf

3. سوره مبارکه جمعه، قسمت دوم (استاد هانی چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

دانلود فایل pdf

4. کلیپ : اهمیت برپایی نماز جمعه 

دانلود فایل صوتی

5. کلیپ : یهودی ورزی، یکی از بزرگترین خطرات در جامعه دینی

دانلود فایل صوتی

6. کلیپ: ماموریتمان را چگونه پیدا کنیم و پای آن بایستیم؟!

دانلود فایل صوتی

آیه جلوه حقیقت و قوانین الهی در پدیده ها و رخدادها است که به واسطه آن انسان از آن حقیقت و  قانون بهره مند می شود. مثل این که می گویید چقدر خدا رفیع است! بعد می گویید آیه رفعت چیست؟ می‌گویم آسمان؛ آسمان آیه رفعت است. یعنی چه؟ یعنی رفعت در آسمان جلوه کرده، آن چنان‌که من می توانم از رفعت خدا به واسطه آسمان بهره‌مند شوم. یعنی اگر من سراغ آسمان بروم، می توانم حداقل از بخشی از رفعت الهی بهره ببرم. خیلی جالب است! آیه، واژه بسیار شگفت انگیزی است. آیه آمده حقیقت را که بسیار بلند است و دست ما به آن نمی رسد، را در دسترس قرار بدهد. 

شصت و هشتمین نشست باشگاه قرآنی نور، سوره مبارکه صف، دی 99

1. سوره مبارکه صف، قسمت اول (استاد چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

دانلود فایل pdf

2. سوره مبارکه صف، قسمت دوم (استاد چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

دانلود فایل pdf

3. سوره مبارکه صف، قسمت سوم (استاد چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

دانلود فایل pdf

4. سوره مبارکه صف، قسمت چهارم (استاد چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

دانلود فایل pdf

5. تفاوت دعا و سوال : مروري بر نشست سال گذشته (سركار خانم ابراهيمي)

دانلود فايل صوتي

6- ارائه نكاتي از سوره مباركه صف (سركار خانم رضايي)

دانلود فايل صوتي

7- معرفي كارگروههاي پروژه انفاق (سركار خانم حجابي)

دانلود فايل صوتي

8- کلیپ : دست خدا باشید!

دانلود فایل تصویری

9- کلیپ : در این کشتی درآ پا در رکاب ماست دریاها… (بخشی از خطبه امیرالمومنین در جنگ صفین در باب به میدان آمدن)
دانلود فایل تصویری

10- کلیپ : تطابق قول و فعل

دانلود فایل تصویری

حرف سر (صفاً) است. ما می خواهیم در این مبارزه صف باشیم. ما و سرداران شهید و سرداران زنده و اساتید و دانشمندان و آن مجاهدان شمال آفریقا و آن که در آمریکای جنوبی و یمن و فلسطین و لبنان است، می خواهیم در یک صف مبارزه کنیم. ما نمی خواهیم هر کس برای خودش بجنگد. چون آن غلبه به واسطه صف شدن اتفاق می افتد. جدا جدا بجنگیم، إن شاء الله یک اجری دارد؛ ولی وقتی ما صف نشویم، رسول در میدان تنها می ماند. ما باید صف بشویم. مثل انگشتان دست که شما هر کار بخواهید انجام بدهید، این ها صف هستند. صف به این معنی نیست که همه یک جورند. صف یعنی اگر می خواهی بنویسی، همه طوری می شوند که بتوانی بنویسی. برای نوشتن صف هستند؛ یعنی یک نظام واحدند؛ جا خالی ندارند. یعنی محکم و با قدرت می توانی بنویسی.

شصت و هفتمین نشست باشگاه قرآنی نور، سوره مبارکه صف، آذر 99

1. قرائت سوره مبارکه صف (استاد چیت چیان)
دانلود فایل صوتی

2. خلاصه مطالب سوره مبارکه صف (سرکار خانم رضایی)
دانلود فایل صوتی

3. بیان سوره مبارکه صف (استاد چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

دانلود فایل pdf

4. برداشتی از سوره صف (سرکار خانم حجابی)

دانلود فایل صوتی

5. مومنان در سوره مبارکه صف (جناب آقای خواجه محمود)

دانلود فایل صوتی

6. بیان سوره مبارکه صف (استاد چیت چیان)

دانلود فایل pdf

دانلود فایل صوتی

7. پادکست با عنوان “حب” (خانم فاطمی، گروه تولید محتوای باشگاه قرآنی نور)

دانلود فایل صوتی

8. پادکست با عنوان “بنیان مرصوص” (خانم فاطمی، گروه تولید محتوای باشگاه قرآنی نور)

دانلود فایل صوتی

9. پادکست با عنوان “زندگی مجاهدانه” (خانم فاطمی، گروه تولید محتوای باشگاه قرآنی نور)

دانلود فایل صوتی

10. پادکست با عنوان “مقدمه نهایی” (خانم فاطمی، گروه تولید محتوای باشگاه قرآنی نور)

دانلود فایل صوتی

11. خلاصه تفسیر المیزان سوره مبارکه صف

دانلود فایل pdf

 

سوره صف، سوره هماهنگی قول و فعل است؛ یعنی ادعاهای درستی که باید با نیت های درست همراه باشد. ادعاهای صحیحی که باید نیت های صحیحی از جنس خودش داشته باشد و اشکالی که در جامعه دینی پیش می ‌آید، فاصله بین قول و فعل است. ادعاهایی که فعل و نیت و انگیزه و عزم و اراده پشت آن ها نیست و فقط شعار است و هر جا بین حقیقت و شعار فاصله بیفتد، آن جا اول دردسر است. صف به  هم پیوسته مومنین، متزلزل می ‌شود و مومنین حقیقی در میدان تنها می مانند و دور می خورند. مثل گردان هایی که حمله می کنند و به خط دشمن می ‌زنند و گردان سمت راستی یا سمت چپی وارد عمل نمی ‌شود و آن گردان که جلو رفته و به خط دشمن زده، دور می خورد و قلع و قمع می شود. در تمام تاریخ هم این ماجرا بوده. از زاویه سوره مبارکه صف،  عامل آسیب، عدم تطابق قول و فعل مومنین است و این موضوعِ سوره مبارکه صف است. 

شصت و ششمین نشست باشگاه قرآنی نور، سوره مبارکه حشر، آبان 99

* قسمت اول تدبر در سوره مبارکه حشر (استاد هانی چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

دانلود فایل pdf

* قسمت دوم تدبر در سوره مبارکه حشر (استاد هانی چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

دانلود فایل pdf

* ارائه بررسی اوامر سوره مبارکه حشر (خانم محمدی و آقای خواجه محمودآباد)

دانلود فایل صوتی

دانلود فایل pdf

چگونه می شود (ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا) را اجرا کرد؟

در همه سوره ها می شود زندگی با رسول را دنبال کرد…

آیا واقعا می شود با رسول خدا زندگی کرد؟ آیا می شود حضور رسول در زندگی انسان باشد؟ آدم با رسول خدا درد دل کند؛ سوال دارد، بپرسد؛ جواب را بشنود…

شصت و پنجمین نشست باشگاه قرآنی نور، سوره مبارکه حشر، مهر 99

شصت و پنجمین نشست باشگاه قرآنی نور مجازی - جمعه 1399/7/11 سوره: سوره مبارکه حشر موضوع : انفاق [us_btn label="نشست قبل" link="url:https%3A%2F%2Fnoorquran.ir%2F%25d8%25b4%25d8%25b5%25d8%25aa-%25d9%2588-%25da%2586%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586-%25d9%2586%25d8%25b4%25d8%25b3%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%2582%25d8%25b1%25d8%25a2%25d9%2586%25db%258c-%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%258c-%25d8%25a8%25d8%25b1%2F|title:%D8%B4%D8%B5%D8%AA%20%D9%88%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%20%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87%20%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1%2099||"][us_btn label="نشست بعد" link="url:https%3A%2F%2Fnoorquran.ir%2F%25d8%25b4%25d8%25b5%25d8%25aa-%25d9%2588-%25d8%25b4%25d8%25b4%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586-%25d9%2586%25d8%25b4%25d8%25b3%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%2582%25d8%25b1%25d8%25a2%25d9%2586%25db%258c-%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%258c-%25d8%25b3%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2587%2F|title:%D8%B4%D8%B5%D8%AA%20%D9%88%20%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%8C%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87%20%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%8C%20%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86%2099||"][us_image image="5088" size="full"][us_separator size="small" show_line="1" thick="3" style="dotted"] 1. بررسی کلی سوره مبارکه حشر استاد هانی چیت چیان - 42 دقیقه 2. ارائه گزارش جلسات هم فکری انفاق خانم حمیدی - 10 [...]

شصت و چهارمین نشست باشگاه قرآنی نور، بررسی موضوع انفاق با محوریت سوره مبارکه حدید، شهریور 99

* بررسی اوامر سوره مبارکه حدید با رویکرد امر به انفاق (آقای خواجه محمود)

دانلود فایل صوتی

* بررسی موضوع عملیاتی کردن انفاق با محوریت سوره مبارکه حدید (استاد هانی چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

* پرسش اعضای باشگاه و پاسخهای استاد و جمع بندی موضوع انفاق (استاد هانی چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

* مداحی مداح نوجوان به مناسبت ایام محرم (آقای گلزاری)

دانلود فایل صوتی

فایل pdf 

*پیاده سازی توسط سرکار خانم مهرافزا

*آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ أَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفينَ‏ فيهِ فَالَّذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ أَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبير. دو تا نکته: آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ اعتماد کنید به خدا، خدا را پشتوانه قرار دهید؛ تکیه کنید به خدا و بعد هم اَنفِقوا. انفاق کنید. حالا انفاق در این بستر یعنی چه واقعا؟ در بستر این همه آیه عجیب و غریب انفاق یعنی چه؟*

شصت و سومین نشست باشگاه قرآنی نور، انفاق با محوریت سوره مبارکه حدید، مرداد 99

chart 63

* مرور بر سوره حدید با محوریت عمل بر اوامر سوره به خصوص انفاق در بسترهای زندگی (استاد هانی چیت چیان)

دانلود فایل صوتی

دانلود فایل pdf

* پیاده سازی توسط سرکار خانم فاطمه حمیدی

*در کنار هر فهمیدنی باید یک توانستنی رقم بخورد. واضحش این می شود که هرکسی که قرآن می خواند باید یک چیزی را بتواند تغییر بدهد. اول از همه در خودش و بعد در محیط پیرامونش. معنی ندارد کسی سوره ای بخواند و تغییری نکند. این تغییر می تواند رفتاری، عاطفی یا توجهی باشد. ممکن است انگیزه‌ ها و برنامه‌ های من یا عمل من تغییر کند. فرقی نمی کند چون قدرت می تواند شئونات مختلفی داشته باشد.*

فهرست مطالب