شصت و نهمین نشست باشگاه قرآنی نور

مجازی در فضای اسکای روم – جمعه 1399/11/10

سوره: سوره مبارکه جمعه

موضوع: تدبر در سوره مبارکه جمعه

[us_btn label=”نشست قبل” link=”url:https%3A%2F%2Fnoorquran.ir%2F%25d8%25b4%25d8%25b5%25d8%25aa-%25d9%2588-%25d9%2587%25d8%25b4%25d8%25aa%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586-%25d9%2586%25d8%25b4%25d8%25b3%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%2582%25d8%25b1%25d8%25a2%25d9%2586%25db%258c-%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%258c-%25d8%25b3%25d9%2588%25d8%25b1%2F|title:%D8%B4%D8%B5%D8%AA%20%D9%88%20%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%8C%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87%20%D8%B5%D9%81%D8%8C%20%D8%AF%DB%8C%2099||”][us_btn label=”نشست بعد” link=”url:https%3A%2F%2Fnoorquran.ir%2F%25d9%2587%25d9%2581%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25af%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586-%25d9%2586%25d8%25b4%25d8%25b3%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%2582%25d8%25b1%25d8%25a2%25d9%2586%25db%258c-%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%258c-%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b1%2F|title:%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%8C%20%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%201400%D8%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%201400||”][us_image image=”5080″ size=”full”]
[us_separator size=”small” show_line=”1″ thick=”3″ style=”dotted”]

استاد هانی چیت چیان – 6 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 1 ساعت و 11 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 1 ساعت و 22 دقیقه

5 دقیقه

3 دقیقه

6. کلیپ ماموریتمان را چگونه پیدا کنیم و پای آن بایستیم؟!

6 دقیقه

فهرست مطالب