چهل و نهمین نشست باشگاه قرآنی نور

مدرسه فائزون – پنج شنبه 1398/3/2

سوره: سوره مبارکه عادیات

موضوع : تدبر در سوره مبارکه عادیات و اهمیت صبح دار شدن بر اساس دعای حریق حضرت زهرا

آقای خواجه محمود آباد – 14 دقیقه

استاد هانی چیت چیان و خانم ها محمدی و حمیدی – 1 ساعت و 9 دقیقه

آقای گلزاری – 8 دقیقه

استاد هانی چیت چیان و خانم شایان – 1 ساعت و 5 دقیقه

فهرست مطالب