هفدهمین نشست باشگاه قرآنی نور

خرداد 95

سوره: سوره مبارکه حمد

موضوع : تدبر در سوره مبارکه حمد

استاد هانی چیت چیان – 1 ساعت و 10 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 33 دقیقه

فهرست مطالب