هفتاد و پنجمین نشست باشگاه قرآنی نور

دبیرستان فائزون – جمعه 1400/07/09

سوره: سوره مبارکه ذاریات

موضوع : تدبر در سوره مبارکه ذاریات

استاد هانی چیت چیان – 1 ساعت و 3 دقیقه

2. پادکست صوتی خلاصه نشست 74 : خراصون چه کسانی هستند؟

خانم ها فاطمی و گلزاری –  5 دقیقه

خانم ها فاطمی، رضایی و گلزاری – 4 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 1 ساعت و 23 دقیقه

فهرست مطالب