هفتاد و هشتمین نشست باشگاه قرآنی نور

مدرسه فائزون – جمعه 1400/10/10

سوره: سوره مبارکه مرسلات

موضوع : تدبر در سوره مبارکه مرسلات

استاد هانی چیت چیان – 1 ساعت و 11 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 9 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 53 دقیقه

فهرست مطالب