هفتاد و ششمین نشست باشگاه قرآنی نور

دبیرستان فائزون – جمعه 1400/08/14

سوره: سوره مبارکه ذاریات

موضوع : تدبر در سوره مبارکه ذاریات

استاد هانی چیت چیان – 26 دقیقه

خانم مریم پیله ور –  11 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 30 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 1 ساعت و 23 دقیقه

فهرست مطالب