هشتاد و دومین نشست باشگاه قرآنی نور

دبیرستان فائزون – پنج شنبه 1401/2/8

سوره: سور مبارکه نازعات و عادیات

موضوع : زندگی مجاهدانه

[us_btn label=”نشست قبل” link=”url:https%3A%2F%2Fnoorquran.ir%2F%25d9%2587%25d8%25b4%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25af%25d9%2588%25db%258c%25da%25a9%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586-%25d9%2586%25d8%25b4%25d8%25b3%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%2582%25d8%25b1%25d8%25a2%25d9%2586%25db%258c-%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25b1-%25d8%25b3%25d9%2588%25d8%25b1%2F|title:%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%20%DB%8C%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%8C%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87%20%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D8%8C%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86%201401||”][us_btn label=”نشست بعد” link=”url:https%3A%2F%2Fnoorquran.ir%2F%25d9%2587%25d8%25b4%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25af-%25d9%2588-%25d8%25b3%25d9%2588%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586-%25d9%2586%25d8%25b4%25d8%25b3%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%2582%25d8%25b1%25d8%25a2%25d9%2586%25db%258c-%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%258c-%25d8%25b3%25d9%2588%2F|title:%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%20%DB%8C%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%8C%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87%20%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D8%8C%20%D9%81%D8%B1%D9

85%D8%A7%D9%87%201401||” iconpos=”right”][us_image image=”4703″ size=”full” align=”center”]

  استاد هانی چیت چیان – 30 دقیقه

  خانم حجابی و استاد هانی چیت چیان – 2 دقیقه

  دکتر حق جو – 7 دقیقه

  خانم ها حجابی، گلزاری، رضایی و زهرا صیدی – 7 دقیقه

  استاد هانی چیت چیان – 56 دقیقه

  آقای خواجه محمود و خانم ها محمدی، گلزاری و زهره بندیان – 6 دقیقه

  فهرست مطالب