هشتاد و دومین نشست باشگاه قرآنی نور

دبیرستان فائزون – پنج شنبه 1401/2/8

سوره: سور مبارکه نازعات و عادیات

موضوع : زندگی مجاهدانه

استاد هانی چیت چیان – 30 دقیقه

خانم حجابی و استاد هانی چیت چیان – 2 دقیقه

دکتر حق جو – 7 دقیقه

خانم ها حجابی، گلزاری، رضایی و زهرا صیدی – 7 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 56 دقیقه

آقای خواجه محمود و خانم ها محمدی، گلزاری و زهره بندیان – 6 دقیقه

فهرست

فهرست مطالب