شصت و پنجمین نشست باشگاه قرآنی نور

مجازی – جمعه 1399/7/11

سوره: سوره مبارکه حشر

موضوع : انفاق

استاد هانی چیت چیان – 42 دقیقه

خانم حمیدی – 10 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 17 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 23 دقیقه

فهرست مطالب