شصت و هفتمین نشست باشگاه قرآنی نور

مجازی – جمعه 1399/9/21

سوره: سوره مبارکه صف

موضوع : تدبر در سوره مبارکه صف

استاد هانی چیت چیان – 7 دقیقه

سرکار خانم رضایی – 7 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 48 دقیقه

سرکار خانم حجابی – 17 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 12 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 1 ساعت و 3 دقیقه

خانم فاطمی – 2 دقیقه

8. پادکست با عنوان “بنیان مرصوص”

خانم فاطمی – 4 دقیقه

9. پادکست با عنوان “زندگی مجاهدانه”

خانم فاطمی – 4 دقیقه

10. پادکست با عنوان “مقدمه نهایی”

خانم فاطمی – 6 دقیقه

فهرست مطالب