شصت و هفتمین نشست باشگاه قرآنی نور

مجازی – جمعه 1399/9/21

سوره: سوره مبارکه صف

موضوع : تدبر در سوره مبارکه صف

[us_btn label=”نشست قبل” link=”url:https%3A%2F%2Fnoorquran.ir%2F%25d8%25b4%25d8%25b5%25d8%25aa-%25d9%2588-%25d8%25b4%25d8%25b4%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586-%25d9%2586%25d8%25b4%25d8%25b3%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%2582%25d8%25b1%25d8%25a2%25d9%2586%25db%258c-%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%258c-%25d8%25b3%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2587%2F|title:%D8%B4%D8%B5%D8%AA%20%D9%88%20%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%8C%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87%20%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%8C%20%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86%2099||” iconpos=”right”][us_btn label=”نشست بعد” link=”url:https%3A%2F%2Fnoorquran.ir%2F%25d8%25b4%25d8%25b5%25d8%25aa-%25d9%2588-%25d9%2587%25d8%25b4%25d8%25aa%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586-%25d9%2586%25d8%25b4%25d8%25b3%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%2582%25d8%25b1%25d8%25a2%25d9%2586%25db%258c-%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%258c-%25d8%25b3%25d9%2588%25d8%25b1%2F|title:%D8%B4%D8%B5%D8%AA%20%D9%88%20%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%8C%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87%20%D8%B5%D9%81%D8%8C%20%D8%AF%DB%8C%2099||” iconpos=”right”][us_image image=”5084″ size=”full”]
[us_separator size=”small” show_line=”1″ thick=”3″ style=”dotted”]

استاد هانی چیت چیان – 7 دقیقه

سرکار خانم رضایی – 7 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 48 دقیقه

سرکار خانم حجابی – 17 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 12 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 1 ساعت و 3 دقیقه

خانم فاطمی – 2 دقیقه

8. پادکست با عنوان “بنیان مرصوص”

خانم فاطمی – 4 دقیقه

9. پادکست با عنوان “زندگی مجاهدانه”

خانم فاطمی – 4 دقیقه

10. پادکست با عنوان “مقدمه نهایی”

خانم فاطمی – 6 دقیقه

فهرست مطالب