آشپزخانهآشپزخانه، محل اصلی شلنگ-تخته انداختن نفس در خانه است. باید یک همچین چیزی بزنی وسط پیشانی اش، تا خدا وسط سیب زمینی- پیازها گم نشود.
این رانوشتم برای مادر باشگاه که دلش قرص باشد تربیت بچه هایش کمابیش جواب داده است.

فهرست مطالب