یا رب
قرارهای صبحانه
قرارهای قرآنی روزانه باشگاه با اعضاء در قالب “قرار صبحانه” گذاشته می شود و طی آن متعهد می شویم هر روز حداقل آیه منتخب آن روز را مطالعه نموده و ترجیحاً بر محتوای آیه تأمل و تمرکز نماییم و برداشت خود از آیه را یادداشت کرده و با بقیه به اشتراک می‌گذاریم.
قرار صبحانه در سال اول شامل آیه‌های “الله یحب” و عبارات مترادف آن بود تا بدانیم خداوند چه کسانی را دوست دارد…
قرار صبحانه سال سوم شامل آیه‌های “الله لایحب” می‌باشد (خداوند چه کسانی را دوست ندارد…)

  

قرار صبحانه اول: آیه های محبت
 
 دریافت فایل word

 

قرار صبحانه دوم: آیه های صبر

 
دریافت فایل word

 

قرار صبحانه سوم: آیه های تقوا

 
دریافت فایل word
 

قرار صبحانه چهارم: آیه های احسان

 
دریافت فایل word
 

قرار صبحانه پنجم: آیه های توابین، مقسطین، مطهرین، متوکلین

آیه های توابین آیه های متوکلین آیه های مطهرین آیه های مقسطین