نود و هشتمین نشست باشگاه قرآنی نور

حسینیه ساقی کوثر – 4 شهریور ماه 1402

سوره: سوره مبارکه مریم

موضوع : تدبر در سوره مبارکه مریم

استاد هانی چیت چیان – 16 دقیقه

سرکار خانم ابراهیمی – 19 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 22 دقیقه

سرکار خانم خواجه پیری – 10 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 77 دقیقه

سرکار خانم پیله ور – 10 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 3 دقیقه