نود و ششمین نشست باشگاه قرآنی نور

حسینیه ساقی کوثر – 9 تیر ماه 1402

سوره: سوره مبارکه ق

موضوع : تدبر در سوره مبارکه ق

استاد هانی چیت چیان – 45 دقیقه

سرکار خانم ابراهیمی – 18 دقیقه

خانم دکتر حق جو – 4 دقیقه

کارگروه ریحانه شناسی – 5 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 2 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 85 دقیقه

با تشکر از خانم فاطمه صیدی