نود و چهارمین نشست باشگاه قرآنی نور

دبیرستان فائزون – 8 اردیبهشت ماه 1402

سوره: سوره مبارکه صاد

موضوع : تدبر در سوره مبارکه صاد

استاد هانی چیت چیان – 14 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 60 دقیقه

خاطره ایی از خانم دکتر حق جو – 16 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 66 دقیقه