نود و سومین نشست باشگاه قرآنی نور

دبیرستان فائزون – 17 فروردین ماه 1402

سوره: سوره مبارکه صاد

موضوع : تدبر در سوره مبارکه صاد

استاد هانی چیت چیان – 7 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 12 دقیقه

خانم دکتر حق جو – 20 دقیقه

کلیپ تصویری سرکار خانم زهرا گلزاری – 3 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 52 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 58 دقیقه

کلیپ تصویری – 7 دقیقه