نود و دومین نشست باشگاه قرآنی نور

مسجد امام جعفر صادق (ع) – 12 اسفند ماه 1401

سوره: سوره مبارکه صاد

موضوع : تدبر در سوره مبارکه صاد

استاد هانی چیت چیان – 11 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 48 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 25 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 43 دقیقه

خانم دکتر حق جو – 8 دقیقه