نود و یکمین نشست باشگاه قرآنی نور

دبیرستان فائزون – 14 بهمن ماه 1401

سوره: سوره مبارکه یس

موضوع : تدبر در سوره مبارکه یس

استاد هانی چیت چیان – 12 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 12 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 32 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 47 دقیقه

کارگروه ریحانه شناسی – 5 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 51 دقیقه