نودمین نشست باشگاه قرآنی نور

دبیرستان فائزون – 16 دی ماه 1401

سوره: سوره مبارکه یس

موضوع : تدبر در سوره مبارکه یس

استاد هانی چیت چیان – 18 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 45دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 46 دقیقه

کلیپ تصویری کارگروه ریحانه شناسی – 5 دقیقه

کلیپ تصویری  – 2 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 15 دقیقه