هشتاد و نهمین نشست باشگاه قرآنی نور

دبیرستان فائزون – 11 آذر  ماه 1401

سوره: سوره مبارکه یس

موضوع : تدبر در سوره مبارکه یس

استاد هانی چیت چیان – 18 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 60 دقیقه

خانم دکتر حق جو – 17 دقیقه

کارگروه ریحانه شناسی – 3 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 30 دقیقه

جناب آقای اقوامی پناه  – 8 دقیقه