هشتاد و ششمین نشست باشگاه قرآنی نور

دبیرستان فائزون – جمعه 1401/6/11

سوره: سوره مبارکه مرسلات

موضوع : تدبر در سوره مبارکه مرسلات

استاد هانی چیت چیان – 12 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 48 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 76 دقیقه

خانم دکتر حق جو – 20 دقیقه