هشتاد و چهارمین نشست باشگاه قرآنی نور

دبیرستان فائزون – جمعه 1401/4/10

سوره: سوره مبارکه صافات

موضوع : تدبر در سوره مبارکه صافات

استاد هانی چیت چیان – 14 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 50 دقیقه

خانم پیله ور – 4 دقیقه

خانم پیله ور – 13 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 13 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 39 دقیقه