باید شتر بود؛ قبول! اما انگار اسب بودن هم گاهی خطرناک است!