جماعتی را دیدم که به تفسیر قرآن مشغول بودند

   و جوانمردان را  که به تفسیر خویشتن مشغول

 

فهرست مطالب