image
خب خدایا! خبر دادم!
فکر کردی به لحن این جمله؟
خبر بده، زود! خبر بده که من…من!!…من غفورم، من رحیمم! من! من با این عظمت، با این جبروت و قدرت…. به همه بندگانم خبر بده، همه را می­توانم و می­خواهم ببخشم! می­خواهم همه بدانند که چقدر می­خواهم آنها را ببخشم.
 
ای بنده خدا! پیغامش را رساندم…
تو چقدر میخواهی که او تورا ببخشد؟؟
تو چقدر میخواهی، و میتوانی ببخشی؟؟
 او که بی­نهایت لطف دارد، بی­نهایت حسن دارد، این همه می­خواهد ببخشد…همه بدیهایمان را….
تو چقدر می­خواهی ببخشی؟
 
به همه خبر بدهم که تو می­خواهی و می­توانی ببخشی؟؟!!
بگویم؟!

این نوشته را مدتها پیش، کیانا افضلی عزیز برایم فرستاد. جایش در این خانه خالی ست. به مناسبت تولدش خواستم کاری کرده باشم… پاینده باشد این دوست…