گیسوچگونه باید با این شخص(خدا) ارتباط گرفت که لطفی بکند و خودی نشان بدهد؟ حداقل خواسته ی یک نفر برای دوستی همین است.

گیسو بهم بریز و جهان را ز هم بپاش، معشوقه بودن است و بریز و بپاش ها.

من چگونه عاشق خدایی بشوم که گیسو بهم ریختنش که هیچ !  حضورش را هم حس نکرده ام؟ 

فهرست مطالب