پنجاه و چهارمین نشست باشگاه قرآنی نور

امامزاده قاضی الصابر – جمعه 1398/8/10

سوره: سوره مبارکه حدید

موضوع : انفاق

[us_btn label=”نشست قبل” link=”url:https%3A%2F%2Fnoorquran.ir%2F%25d9%25be%25d9%2586%25d8%25ac%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%2588-%25d8%25b3%25d9%2588%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586-%25d9%2586%25d8%25b4%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%258c-%25d9%2585%25d9%2587%25d8%25b1-%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2587-%25db%25b9%25db%25b8%2F|title:%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%87%20%D9%88%20%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%8C%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87%20%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%8C%20%D9%85%D9%87%D8%B1%20%DB%B9%DB%B8||”][us_btn label=”نشست بعد” link=”url:https%3A%2F%2Fnoorquran.ir%2F%25d9%25be%25d9%2586%25d8%25ac%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%2588-%25d9%25be%25d9%2586%25d8%25ac%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586-%25d9%2586%25d8%25b4%25d8%25b3%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%2582%25d8%25b1%25d8%25a2%25d9%2586%25db%258c-%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%258c-%25d8%25a2%2F|title:%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%87%20%D9%88%20%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%8C%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87%20%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%8C%20%D8%A2%D8%B0%D8%B1%2098||”]
[us_separator size=”small” show_line=”1″ thick=”3″ style=”dotted”]

خانم سرابی – 16 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 1ساعت و 31 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 56 دقیقه

فهرست مطالب