وابتغوا الیه الوسیله– ۳۵ مائده

بچه ها لطفا یک لحظه همه وسیله هامونو برای رسیدن چک کنیم…
و بررسی کنیم آیا وسیله بهتر و سریعتر و رساننده تری هست…
 

فهرست مطالب