زایل شود هر آن چه به کلی کمال یافت ؛ عمرم زوال یافت و کمالی نیافت

روز از پی روز می رود و قرارِ جان بی قرار، بی نشان تر می شود. روزها که به سودای پختگی، خام را خام می گذارند و می گذرند، روزها که در استکمال بی کمال تر می شوند و امید امیدواران بی بنیادتر. روزها که قماربازان را هزار مال و مکنت می ماند، مگر هوس قمار دیگر! روزها که خاموش می شود سکوت طلب در کوس و بانگ دانایی و دانایان…

من اما «هنوز به رغم این همه» همان بی هنرِ غافل از خویشتنم. هنوز در سودای کمال و پختگی، در سودای زایل شدن خویشم! طلب می کنم آن را که دانسته یا بی دانش، کارم را به سر رساند! هنوز در کنج عافیت، عافیت طلبی می کنم و هنوز بر بی وفایی دنیای دون، لعن و نفرین…

گفتنی ها را که می گویند و ناگفتنی ها را هم که به ابتذال بر زمین می ریزند، سهم من می ماند همین زندگی که هیچش نباشد، نه قرار، نه بی قراری؛ نه سخن، نه سکوت… مکرر می کنم مگر روزی جانی به لب رسد و جهانی تازه شود…

فهرست مطالب