شبیه حال و هوای غروب عاشورا
شنیده ام که نباید ز مشک حرفی زد

دانلود فایل صوتی

فهرست مطالب