بسم الله الرحمن الرحیم

الف. و قرآن برای ذکر تیسیر شده است…

ب. این را خیلی وقتی بود که نمی فهمیدش. با آنکه ساده شده بود!

ج. تیسیر شدن براساس سوره ی مبارکه ی قمر یعنی جزء جزء شدن، اینکه از کلی بودن خارج شده است.( مثل همان کشتی که اسمش می شود ذات الواح و دسر) و از طرفی این جزء جزء ها شبیه کُد کنار یکدیگر قرار گرفته اند.بسترهای متعددی در قرآن بیان شده است که همگی آن ها نشانگر حقیقتی بزرگ و عظیم است ، و این جزء جزء شدن وقتی کنار هم قرار گیرد  آن کلّ زیبا را تشکیل خواهد داد.این طوری وقتی آیه ای را می خوانی یادت به آیه ای دیگر در سوره ای دیگر می افتد، سراغ آن می روی، و همینطور می شوی مسافر قرآن .و این چنین هر نشانه ای در بستری برای تو یادآور یک کلّ زیبا خواهد شد. و تو نیز “ماه ” می شوی… نور می گیری و رفع ظلمت می کنی.

پس قرآن برای “ذکر” بسترهای متعددی دارد. باید از چنین قرآنی لذت برد.همانطور که إِنَّ المُْتَّقِينَ فىِ جَنَّاتٍ وَ نهََرٍ(54)فىِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرِ (55)

فهرست مطالب