قرار صبحانه اول: آیه های محبت
 
 دریافت فایل word

 

قرار صبحانه دوم: آیه های صبر

 
دریافت فایل word

 

قرار سوم: آیه های تقوی

 
دریافت فایل word
 
 
 

قرار چهارم: آیه های احسان

 
دریافت فایل word
 

قرار پنجم: آیه های “توابین”، “   مطهرین “، مقسطین” و “متوکلین” در قرآن می باشد.

 

دریافت فایل word

 
 

فهرست مطالب