دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

اساس عالم بر عقل و عشق است و طبیعتاً مظهر کامل آن، واقعه کربلا و محرم است. واقعه کربلا اوج زندگی است؛ عصاره است.
حضرت سیدالشهدا(ع) همان طور که مظهر عشق الهی است مظهر کامل عقل الهی هم است، سید الشهداء (ع) اگر عقل الهی نداشت، عشق الهی هم نداشت. عقل امام حسین (ع) و سایر اولیاء از عشقشان جدا نیست.
واقعه کربلا ارزش معرفتی دارد و عظمت گناه دشمنان او هم به علت عظمت جهل آنها بوده است.

فهرست مطالب