فَاعِلُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنْهُ وَ فَاعِلُ الشَّرِّ شَرٌّ مِنْهُ .

و درود خدا بر او، فرمود: نيكو كار، از كار نيك بهتر و بدكار از كار بد بدتر است.

فهرست مطالب