نشست شانزدهم – تدبر در سوره مبارکه ملک

[us_separator size=”small”]

استاد هانی چیت چیان- 1 ساعت و 57 دقیقه

[us_separator size=”small”]

دانلود صوت        دانلود متن

[us_separator size=”small” show_line=”1″]
[us_btn label=”نشست قبل” link=”url:https%3A%2F%2Fnoorquran.ir%2F%25d9%25be%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b2%25d8%25af%25d9%2587%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586-%25d9%2586%25d8%25b4%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%258c-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d9%2581%25d9%2586%25d8%25af-%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2587-%25db%25b9%25db%25b4%2F|title:%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%8C%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DB%8C%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87%20%D9%85%D8%AF%D8%AB%D8%B1%D8%8C%20%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%20%DB%B9%DB%B4||”][us_btn label=”نشست بعد” link=”url:https%3A%2F%2Fnoorquran.ir%2F%25d9%2587%25d9%2581%25d8%25af%25d9%2587%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586-%25d9%2586%25d8%25b4%25d8%25b3%25d8%25aa%2F|title:%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%20%D9%87%D9%81%D8%AF%D9%87%D9%85%20%E2%80%93%20%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87%20%D8%AD%D9%85%D8%AF||”]

فهرست مطالب