سی و نهمین نشست باشگاه قرآنی نور

امام زاده صالح  – تیر ماه 1397

سوره: سوره مبارکه حجر

موضوع : تدبر در سوره مبارکه حجر

ارائه آقای حمیدزاده – 35 دقیقه

ارائه خانم محمدی – 26دقیقه

مقدمه ارائه استاد هانی چیت چیان – 2 دقیقه

استاد هانی چیت چیان  – 140 دقیقه

فهرست مطالب