حسین‌بن‌علی در طول سفر مکرر این اشعار را می‌خواند:
گویی مرگ
به لطافت بوییدن گلی است
در سپیده‌دم
خواستنی و دوست داشتنی
چون گردنبند
بر گردن دختری جوان

ادب‌الحسین‌و‌حماسته/احمد صابری الهمدانی ص.۱۵۵ از کتاب سخنان حسین بن علی از مدینه تا شهادت، محمد صادق نجمی

فهرست مطالب