بدین امید دلم بر رهت به خاک افتاد

که خم شود سر زلفت ز خاک بردارد

فهرست مطالب