image
خب خدایا! خبر دادم!
فکر کردی به لحن این جمله؟
خبر بده، زود! خبر بده که من…من!!…من غفورم، من رحیمم! من! من با این عظمت، با این جبروت و قدرت…. به همه بندگانم خبر بده، همه را می­توانم و می­خواهم ببخشم! می­خواهم همه بدانند که چقدر می­خواهم آنها را ببخشم.
 
ای بنده خدا! پیغامش را رساندم…
تو چقدر میخواهی که او تورا ببخشد؟؟
تو چقدر میخواهی، و میتوانی ببخشی؟؟
 او که بی­نهایت لطف دارد، بی­نهایت حسن دارد، این همه می­خواهد ببخشد…همه بدیهایمان را….
تو چقدر می­خواهی ببخشی؟
 
به همه خبر بدهم که تو می­خواهی و می­توانی ببخشی؟؟!!
بگویم؟!

این نوشته را مدتها پیش، کیانا افضلی عزیز برایم فرستاد. جایش در این خانه خالی ست. به مناسبت تولدش خواستم کاری کرده باشم… پاینده باشد این دوست…

فهرست مطالب