“بی تربیت” یک فحش محسوب می‌شود اما نمی‌دانم چرا از وقتی که مسئولیت تربیتمان از روی دوش بابا‌-مامان برداشته می‌شود و روی دوش خودمان می‌افتد، دیگر چندان حساسیتی روی این فحش نداریم!
«هیچ موجودی به اندازه انسان، نیازمند به ساخته شدن نیست و هیچ موجودی به اندازه انسان قابل ساخته شدن نیست و هیچ موجودی به اندازه انسان، ارزش ساخته شده اش با ارزش ساخته نشده اش اینقدر تفاوت ندارد.» (شهید مطهری)

برویم خودمان را بسازیم!
برویم خودمان را تربیت کنیم!
مهم است!لازم است! واجب است! ضروری است!
برویم دمبل بزنیم!

فهرست مطالب