به مفهوم این حکمتی از امام علی که در تصویر آمده خوب فکر کنید و از آن لذت ببرید! انصافا فکر کنید:)

 

با درد بساز چون دوای تو منم

در کس منگر که آشنای تو منم

چون کشته شدی، مگو که من کشته شدم!

شکرانه بده!

که خون بهای تو منم…

که خون بهای تو منم…

که خون بهای تو منم!

فهرست مطالب