بسم الله، نور دل دوستان است،

آیینه جان عارفان ، چراغ سینه موحدان،

آسایش رنجوران و مرهم خستگان است.

شفای درد و طبیب بیمار دلان است. 

بسم الله آغازِآغاز است و من آرزومند آغازم، هروز نیازمند نو شدنم! نیازمند تجدید حیات، نیازمند عید!

خدایا! هرچند که سرمایه من عیب است و شایسته درگار تو نیست!

اما از بدهکار مفلس هرچه یابند می ستانند!

تو نیز از ما قبول کن!

فهرست مطالب