چه چیزی در ماه مبارک رمضان ملت را به خدا نزدیک میکند؟

همان قدر که پاسخ دوغ و گوشفیل دور از انتظار است هر پاسخی غیر از زیست دینی چنین است.

در واقع ماه رمضان ملت بیشتر در معرض زندگی دینی قرار میگیرند. یک سری کارهایی که میتوانستند انجام دهند را صرفا به خاطر دین انجام نمیدهند و این باعث دینی شدنشان میگردد وگرنه تفاوت بنیادینی بین رمضان و شوال و ذی قعده نیست ولی این رمضان است که در آن محافل قران زیاد میشوند، کسانی که سال تا ماه لای قران را بازنکرده اند روزانه یک جز قران میخوانند. مساله ی ایمان نیز به شدت ،به همین زندگی دینی گره خورده مسلما در ماه رمضان کسی که دارد به خاطر خدا گرسنگی تحمل میکند خدا را بیشتر احساس میکند تا کسی رفتار روزمره اش منفک از دین است.

ماه رمضان در ادبیات دینی این نکته را گوشزد میکند که فهم متعارف ما از عقلانیت قابل تسری دادن به دین نیست. در واقع باور های دینی ، از آن سنخ نیستند که با تامل و تفکر بدست بیایند. باید زندگی شوند!

دوغ و گوشفیل را حتما امتحان کنید! 🙂

فهرست مطالب