چهل و چهارمین نشست باشگاه قرآنی نور

امامزاده صالح بن موسی الکاظم – پنج شنبه 1397/9/13

سوره: سوره مبارکه شعرا

موضوع : تدبر در سوره مبارکه شعرا

علیرضا فرشچی – 38 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 6 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 1 ساعت

آقای گلزاری – 8 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 38 دقیقه

38 دقیقه

فهرست مطالب