چهل نشست پر از نور، میهمان تو بودیم؛ 
به جست‌ و جوی نگاهی از آستان تو بودیم؛ 
چهل قدم به تو نزدیک‌تر شدیم و بسی شکر؛ 
که در مسیر تو و از مسافران تو بودیم؛ 
شب است باز و چه تاریک! مسیر از همه پنهان؛ 
در انتظار فروغی از آسمان تو بودیم؛ 
چه تشنه‌ایم و پریشان! نگاه لطف تو باران!
امیدوار به دریای بی کران تو بودیم؛
هزار شکر خدا را که در نشست چهلم،
دوباره ساکن و مشتاق جمکران تو بودیم.

ف. شفیعی

فهرست مطالب