«… و لو کان العقل رجلا لکان الحسن …»؛ اگر عقل در قالب انسانی جلوه‌گر شود، امام حسن (ع) همان انسان خواهد بود.

فهرست مطالب